Lưu ý nên sử dụng Wifi để tải

Khi vào game nếu thấy thông báo như sau, hãy vui lòng làm theo các hướng dẫn tiếp theo

1. Mở phần cài đặt (setting) và chọn Cài đặt chung(General)


2. Chọn Quản lý thiết bị (Device Management)


3. Chọn ứng dụng doanh nghiệp (GNT INC)


4. Xác nhận độ tin cậy (Trust)

Tên doanh nghiệp có thể khác tùy thuộc vào máy của bạn